دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد🌺

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد🌺

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد🌺
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز