دوازدهم اردیبهشت، روز معلم گرامی باد.🌺

دوازدهم اردیبهشت، روز معلم گرامی باد.🌺

دوازدهم اردیبهشت، روز معلم گرامی باد.🌺
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز