شب قدر، گاه رویش الغوث الغوث بر عرصه لب های تائب است.

شب قدر، گاه رویش الغوث الغوث بر عرصه لب های تائب است.

شب قدر، گاه رویش الغوث الغوث بر عرصه لب های تائب است.
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز