روز جهانی قدس گرامی باد.

روز جهانی قدس گرامی باد.

روز جهانی قدس گرامی باد.🌹

واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز