14 اسفند روز احسان و نیکوکاری گرامی باد.

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری گرامی باد.

۱۴ اسفند 
روز احسان و نیکوکاری گرامی باد.
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز🌹