۲۵ اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی گرامی باد.🌹

۲۵ اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی گرامی باد.🌹

۲۵ اسفند 
روز بزرگداشت پروین اعتصامی 
گرامی باد.🌹
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز