آرشیو اخبار

اهمیت و کاربرد محلول ضدشوری خاک و آب

شوری آب و خاک یکی از موانع بسیار مهم در تولید محصوالت کشاورزی است. امروزه افزایش جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی شده است. در بسیاری از نقاط جهان، تولید محصوالت کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب و شوری خاک به شدت کاهش یافته است.....

تماس با ما


 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse