تنش سرما زدگی و محصولات فرتی نرس

تاریخ خبر : 1396/04/21

 
 
 
 ❄️❄️❄️  تنش سرمازدگی

📚📚  درجه حرارت مطلوب رشد یک اصل اساسی در زیست شناسی است. موجودات زنده قادر به کنترل درجه حرارت محیط نیستند لذا دو راهکار عمده را جهت بقا در دماهای غیر عادی به کار گرفته اند یا از تنش اجتناب می کنند و یا آن را تحمل میکنند. به جز تعداد کمی از گیاهان که از طریق سوخت و ساز گرما تولید می کنند سایر گیاهان بایستی به وسیله سازوکارهای دیگری از دماهای غیر عادی در طول فصل رشد اجتناب نمایند. بسیاری از گونه های گیاهی، به ویژه گونه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، دچار خسارت سرمازدگی میگردند. در طی تنش سرمازدگی تغییر غیرعادی یا مشخصی در یک گیاه رخ نمی دهد که جهت تشخیص فوری و دقیق خسارت مورد توجه قرار گیرد. نشانه های قابل مشاهده خسارت سرما با توجه به دما، طول مدت سرما، نوع محصول، مرحله رشد و غیره تغییر میکند. بسیاری از نشانه های سرمازدگی برای ظاهر شدن نیاز به زمان  دارند.

🔍 خسارات مستقیم سرمازدگی:

❗️مرگ پروتوپلاسم و نشت مواد به فضاهای بین سلولی حداکثر بعد از 24 ساعت نمود میکند
❗️ نرم و پژمرده شدن سلول های گیاه  پس از 5-6 روز قرارگیری در معرض سرما

🔍 خسارات غیرمستقیم سرمازدگی:
❗️ تجمع ترکیبات سمی در سلول
❗️ تجزیه پروتئین ها
❗️افزایش سرعت تنفس نسبت به سرعت فتوسنتز که منجر به کمبود مواد فتوسنتزی در گیاه میشود.
❗️صدمات بیوشیمیایی مانند کمبود ATP  در اثر ممانعت از تنفس هوازی و تغیر مسیر طبیعی متابولیسم به یک مسیر غیر طبیعی./  به طور مثال تحت تنش سرما کاهش شدید آسکوربیک اسیدو نشانه های کمبود نیتروژن مشاهده میشود.

✅ خسارت سرمازدگی در برگ مرکبات پس از 5 هفته قرارگیری در دمای 1/7 درجه سانتیگراد به صورت رنگ پریدگی برگ ها و نشت آمینو اسیدها  ظاهر میشود یا در جو جذب فعال یون ها محدود میشود.

   💡💡مدیرت و راهکارهای مقابله با تنش سرما💡💡

1️⃣  جلوگیری از قرارگیری گیاه در معرض دماهای سرمازدگی مثل نشاء کاری و انقال نشاء به زمین بعد رفع خطر سرما.
2️⃣  استفاده از ارقام مقاوم.
3️⃣ مصرف ترکیبات خاص( اتوکسی کوئین و خانواده  بنزوات ها (پاکلوبوترازول،یونیکونیزول و هگزاگونازول)) قبل از قرارگیری گیاه در معرض سرما مانع از بروز صدمات ناشی از تنش سرمازدگی میشوند.
4️⃣  استفاده از ترکیباتی چون اسید آمینه، روستوسیانین، سالسیلیک اسید، کلسیم، پتاسیم قبل از قرارگیری گیاه در معرض سرما.
5️⃣ اقدامات مکانیکی مثل استفاده از بخاری های باغی و ...

✍🏻✍🏻 محسن مصطفوی - کارشناس ارشد خاک
 
 
 
 محصول موثر فرتی نرس جهت مقابله با تنش سرمازدگی
محلول ضدسرمازدگی فرتی نرس(فرتی فراست)
 
 
 
 
 
 ترکیب محصول ضدسرمازدگی فرتی نرس(فرتی فراست)
 
 

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse