تنش شوری در مرکبات و محصولات موثر فرتی نرس برای مقابله با آن

تاریخ خبر : 1396/04/21

 
 
 
 
 
 
 
 تنش شوری در مرکبات🍊🍊🍊

 🖌 مرکبات جزء گیاهان حساس به شوري هستند اما میزان تحمل پایه هاي مختلف مرکبات به شوري، تفاوتهاي واضحی با یکدیگر نشان میدهند. شوري سبب تجمع و ذخیره سطوح سمی عناصر سدیم و کلر در سلولهاي برگ و سوختگی و ریزش برگها میشود توانایی مرکبات براي رشد در خاكهاي شور، بیشتر به دفع یونها مربوط است اگر چه واکنش مرکبات به شوري با توجه به سن آنها متفاوت است.  تحت تنش شوري، افزایش غلظت نمک درون سلول سبب تخریب ساختمان کلروپلاست و صدمه به سیستم فتوسنتزي می شود. از طرفی تنش شوري همچون سایر تنشهاي زیستی و غیرزیستی میتواند منجر به تنش اکسیداتیو شود که با تخریب پروتئینها، لیپیدها و اسیدهاي نوکلئیک همراه است اسیدهاي چرب غیراشباع حساسترین بخش غشاء به اکسید شدن و تخریب توسط تنش اکسیداتیو هستند  تجزیۀ این اسیدها توسط اکسیژنهاي فعال، تولید ترکیباتی مثل مالوندآلدئید میکند که براي سلول ایجاد مسمومیت میکند. گیاهان با استفاده از سیستمهاي آنزیمی و غیرآنزیمی در برابر انواع اکسیژنهاي فعال از خود محافظت میکنند  از آنزیمهاي آنتی اکسیدانی متداول سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، پراکسیداز و گلوتاتیون پراکسیداز را میتوان نام برد. تجمع پرولین در ژنوتیپهایی که حساسیت به شوري دارند، میتواند به دلیل اثرات زیانبار شوري بر فعالیتهاي متابولیکی و در نتیجه تخریب پروتئینها باشد و نه یک مکانیسم دفاعی براي مقابله و تحمل تنش.

✅ راهکارها:

🖌 یکی از روشهاي کاهش صدمات  شوري، استفاده از پایه هاي متحمل است.
🖌 استفاده از ترکیبات آلی کلاته کننده یون سدیم و کلر که مانع از فعالیت آنها در ناحیه رایزوسفر میشود.
🖌 استفاده از ترکیبات اسید آمینه به عنوان واحدهای سازنده  آنزیم های آنتی اکسیدان مثل کاتالاز، پراکسیداز و غیره و همچنین جهت بازسازی و ریکاوری گیاه
 🖌 افزایش ماده آلی خاک

✍️ محسن مصطفوی - کارشناس ارشد خاک    
 
 
محصولات موثر فرتی نرس جهت مقابله با تنش شوری
1- محصول ضد شوری آب و خاک سالت استاپ (salt-stop) فرتی نرس   2- هیومیک اسید فرتی نرس   3- اسید آمینه فرتی فرتی نرس
آنالیز محصول ضد شوری آب و خاک
salt stop
 
آنالیز اسید آمینه فرتی نرس
 
مشخصات اسیدهیومیک فرتی نرس
 

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse