پتاسیم و اهمیت ان در گیاه(معرفی سولوپتاس فرتی نرس)

تاریخ خبر : 1396/04/21

 
 

پتاسيم تقريباً در تمام فرآيندهاي متابوليسمي گياه نقش دارد. پتاسيم به صورت يون با صرف انرژي از خاك جذب شده و وظیفه برقراري پتانسيل اسمزي، فعال كردن آنزيمها (بعنوان كوآنزيـم)، سنتـز پروتئيـن، حركات روزنـه اي، انبساط سلولي، فتوسنتـز، و تعادل آنيوني و غیره را درگياه به عهـده دارد. قسمت اعظم پتاسيم موجود در گياه بصورت تركيبات معدنــي در سيتوپلاسم واكوئل مشاهده میگرديد و برعكس فسفـر و ازت در تركيبات سلولــي شركت ندارد و عمده نقش آن در فعل و انفعالات گياهي است.

نقش پتاسیم دراعمال زيستي به شرح زير دخالت دارد:
- در متابوليسم ازت و سنتز پروتئينها نقش دارد.
- آنزيمهاي مختلف (بيش از 60 نوع آنزيم را فعال مي كند) را فعال مي كند.
- كار روزنه ها و روابط آبي گياه را تنظيم مي كند.
- در سوخت و ساز كربوهيدرات ها و عمل فتوسنتز نقش دارد.
- باعث افزايش مقاومت گياهان در برابر كم آبي، سرمازدگي، آفات و بيماري ها مي گردد.
- تاثير شدت نور را متعادل كرده، غلظت كلروفيل و عمل كربن گيري را افزايش مي دهد.
- بازدهي(راندمان) آب آبياري و كودهاي ازته را افزايش مي دهد.
- فعاليـــت ريزوبيـــوم هاي تثبيـــت كننـدة ازت را افزايش داده، مانع تجمع نيتــرات در سبزي ها و صيفي جات مي گردد.

نقش پتاسیم در افزايش راندمان آب


معمولاً يون پتاسيم به اندازة 1/0 مقدار يون كلسيم در خاك، بصورت قابل جذب وجود دارد. اما مقدار آن در گياه 10 برابر كلسيـــم است.  پتاسيم در افزايش راندمان آب اثرات مستقيم و غير مستقيمي دارد، از اثرات مستقيــم آن مي توان به افزايش جذب آب، كاهـش تعرق، و ساير مكانيسم ها اشاره كرد. مثلاً مكانيسمـــي در گياهان مناطــق خشك وجود دارد بنام مكانيسم تنظيم اسمزي Osmotic Adjastment كه اينگونـــه گياهان با جـذب زياد املاح و يون ها، وتجمع آنها در برگ ها باعث منفي تر شدن پتانسيل آب در درون گياه مي شوند و اين امر به جذب آب كمك مي كند. اثر غير مستقيم مصرف پتاسيم بدين صورت است كه با مصرف پتاسيم عملكـــرد توليد افزايش مي يابـــــد و در نتيجه واحـدهاي آب لازم براي توليد محصول كمتر مي شود، اين مسئله در كشوري مانند ايران حائز اهميت است. 

نقش پتاسیم در افزايش مقـاومت گياه نسبت به آفـات و بيماري هـا


پتاسيم باعـث افزايش مقـاومت گياه نسبت به آفـات و بيماري هـا مي گردد؛ بديـن صورت كــــه ايـن عنصر باعث كلفتي كوتيكول برگ گرديده، در خنثي كردن نيتروژن اثــــر دارد، در بعضـي از گياهان پتاسيم تركيباتي را توليــد مي كند كه براي عامـل بيماريزا سمي است، مثلاً در سيب زميني كه گياهي پتاس دوســت است، مصرف پتاس توليـــد اسيدآمينه اي بنام آرژنيـن را افزايش مي دهد و آرژنين برروي قارچ فيتوفتـرا كه باعث مرگ و مير بوته هاي سيب زميني مي گردد اثر سمي دارد. پتاسيم در گياهان مختلف با افزايش غلظت شيرة سلولي، كاهش نقطة انجماد، و كاهش آب آزاد سلول (آب اكثراً با ديوارة سلولي پيوند مي يابد) از سرمازدگي گياه جلوگيري مي كند

 

محصول پیشنهادی فرتی نرس

سولوپتاس فرتی نرس

آنالیز سولوپتاس فرتی نرس

 


ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse