نام محصول : کود اسید هیومیک مایع

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Humic Acid

کود اسید هیومیک مایع کود اسید هیومیک مایع
کود اسید هیومیک مایع کود اسید هیومیک مایع

توضیحات بیشتر :

اسید هیومیک فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزي خاك را تحت تأثیر قرار داده و اثرات
مستقیم بر روي گیاهان و محصولات کشاورزي دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیارى، مخلوط نمودن با خاك،
سیستم آبیارى قطره اى و یا محلول پاشى به روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکى باعث بهبود خصوصیات
.خاك مى گردد
:اثرات اسید هیومیک
افزایش محصول
افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها
(براى گیاه
افزایش رشد و گسترش ریشه
فعال کردن آنزیم هاى گیاهى
افزایش قدرت جوانه زنى بذر
(افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطى (سرما، گرما، آفات و بیمارى ها
بهبود خصوصیات فیزیکى و شیمیایى خاك (افزایش ظرفیت نگهدارى آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و
(بهبود ساختمان خاك

 


:
:
: