نام محصول : کود باران

50 لیتر

توضیحات کوتاه:

rain fertilizer

کود باران کود باران
کود باران کود باران

توضیحات بیشتر :

کود باران " ویژه خشکسالی"

کود باران فرتی نرس کودی ویژه جهت کاهش اثرات خشکسالی میباشد. این کود محیط رشد مناسبی جهت کلیه گیاهان باغی، زراعی، فضای سبز و گیاهان زینتی میباشد. ویژگی منحصر به فرد این کود وجود ترکیباتی است که میزان قابلیت نگهداری آب در خاک را 50 تا 60 درصد افزایش میدهند. علاوه بر آن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود میبخشد
:ویژگیهای کود باران فرتی نرس
 
افزایش قابلیت نگهداری 60 درصد آب در خاک در شرایط بحرانی            
مقابله با کمبود شدید آب درخاک و بقاء گیاه در این شرایط          


:
:
: