ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺧﺎك - ﺗﺴﺮﯾﻊ در آزاد ﺳﺎزى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك - اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎى ﺧﺎك - ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه - اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪارى آب در ﺧﺎك - ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﺧﺎك Www.pardisproduction.com Www.nanoseez.com شماره تماس:26_37175422_071 شماره همراه:09384542931

1398/11/08

ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - افزایش 30 تا 60 درصدی محصول - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك - ﺗﺴﺮﯾﻊ در آزادﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك - ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﮔﺮد - اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎك - اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آب در ﺧﺎك - ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﺧﺎك (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ) Www.pardisproduction.com Www.nanoseez.com شماره تماس:26_37175422_071 شماره همراه:09384542931

1398/11/08

کود مرغي فرتی نرس

مزاياي کود مرغي فرتی نرس: - قابل استفاده با تمام دستگاه هاي کود پاش - استريل شده با بخار و دما - عاري از هرگونه بذر علف هاي هرز و عوامل بيماريزا - افزايش ماده آلي خاک - افزايش فعاليت ميکرو ارگانيسم هاي مفيد خاک آدرس سایت های ما: Www.pardisproduction.com Www.nanoseez.com Www.zisragram.com شماره تماس:26_37175422_071 شماره همراه:09384542931 کانال تلگرام ما را با لینک زیر دنبال کنید: https://t.me/joinchat/AAAAAEfXHySyNshgVvgHfQ گروه تلگرام ما را با لینک زیر دنبال کنید: https:/...

1398/11/08

سولوپتاس فرتی نرس

ویژگی های سولوپتاس: - محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمترين ميزان آبشويي را دارا مي باشد. - بهترين منبع تامين کننده پتاسيم بوده و به لحاظ پايه سولفور آن به راحتي جهت خاک هاي شور قابل استفاده مي باشد. - با تاثير مثبت در توليد نشاسته، قند و انواع ويتامين ها باعث افزايش ارزش غذايي محصولات مي شود. - باعث افزايش مقاومت گياه به تنش هاي خشکي و سرما و همچنين مقاومت نسبت به بيماري ها مي گردد. Www.pardisproduction.com Www.nanoseez.com Www.zistagram.com شماره ...

1398/11/08

ﮐﻮد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: _100 درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب _ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه _ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ،ﮔﺮما و ﺧﺸﮑﯽ _ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻤﻮم Www.pardisproduction.com Www.Nanoseez.com Www.Zistagram.com شماره تماس: 07137175422 07137175426 شماره همراه: 09384542931

1398/11/08

فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی

فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی زیر کشت ها در حوزه زیست فناوری و کشاورزی Www.pardisproduction.com Www.nanoseez.com Www.zistagram.com شماره تماس:26_37175422_071 شماره همراه:09384542931

1398/11/08

فرتی نرس بزرگترین تولید کننده و صادر کننده اسیدهای آمینه و آمینوکلات ها در کشور

فرتی نرس بزرگترین تولید کننده و صادر کننده اسیدهای آمینه و آمینوکلات ها در کشور 🌍 www.pardisproduction.com 🌍 www.nanoseez.com 🌍 www.zistagram.com برای مشاهده فیلم این محصولات در آپارات برروی لینک های زیر کلیک کنید: 🎥 https://www.aparat.com/v/zroFU 🎥 https://www.aparat.com/v/ktnHr 🎥 https://www.aparat.com/v/hurql ☎شماره تماس : 07...

1398/11/08

کود گرانوله مرغی فرتی نرس🐔

مزایای کود گرانوله مرغی فرتی نرس: 🐔قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش 🐔استریل شده با بخار و دما 🐔 عاری از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا 🐔 افزایش ماده آلی خاک 🐔 افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک 🌍 www.pardisproduction.com 🌍 www.nanoseez.com 🌍 www.zistagram.com ☎شماره تماس : 07137175422 07137175426 📱شماره همراه : 09384542931

1398/11/08

پر مصرف ترین محصولات فرتی نرس 🌱

پر مصرف ترین محصولات فرتی نرس 🌱 مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز 🏭 بزرگترین و متنوع ترین تولید کننده کود و محصولات دوگانه 🛳 صادر کننده کود به بیش از 8 کشور جهان آدرس سایت های ما: 🌍Www.pardisproduction.com 🌍Www.nanoseez.com 🌍Www.zistagram.com ☎شماره تماس: 07137175422 07137175426 📱شماره همراه: 09384542931 09210774654

1398/11/08

سولوپتاس فرتی نرس

ویژگی های سولوپتاس فرتی نرس: - محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمترين ميزان آبشويي را دارا مي باشد. - بهترين منبع تامين کننده پتاسيم بوده و به لحاظ پايه سولفور آن به راحتي جهت خاک هاي شور قابل استفاده مي باشد. - با تاثير مثبت در توليد نشاسته، قند و انواع ويتامين ها باعث افزايش ارزش غذايي محصولات مي شود. - باعث افزايش مقاومت گياه به تنش هاي خشکي و سرما و همچنين مقاومت نسبت به بيماري ها مي گردد. برای مشاهده فیلم در آپارات بر روی لینک زیر کلیک نمایید: 🎥 ht...

1398/11/08