آمینوکلات ها

آمینوکلات ها

کودهای آمینو کلات، پیشرفته ترین نوع تغذیه گیاه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیدترین و مدرترین فرمولاسیون کودی، بر اساس بسیاری از انواع آمینو اسیدها سنتز می شوند. کاربرد آمینو کلاتها به جای کودهای معمولی و روتین سبب افزایش کارایی جذب عناصر غذایی و همچنین کاهش اثرات مضر کاربرد کود می شود.    

دانلود فایل