📢بیستمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در تهران 📢

📢بیستمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در تهران 📢 ✅ با حضور مجموعه کارخانجات ...

1398/10/02

اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید با هدف قطع وابستگی به واردات

اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید با هدف قطع وابستگی به واردات تاریخ برگزاری نمایش...

1398/09/13

فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی

فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی زیر کشت ها در حوزه زیست فناوری...

1398/06/21

ﮐﻮد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: _100 درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب _ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه...

1398/06/21

سولوپتاس فرتی نرس

ویژگی های سولوپتاس: - محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمترين ميزان آ...

1398/06/20

کود مرغي فرتی نرس

مزاياي کود مرغي فرتی نرس: - قابل استفاده با تمام دستگاه هاي کود پاش - استريل شده با بخار و دما...

1398/06/17

ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - افزایش 30 تا 60 درصدی محصول - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك...

1398/06/17

ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺧﺎك - ﺗﺴﺮﯾﻊ در ...

1398/06/17

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس : ...

1398/06/17

جهت استعلام قیمت های جدید با واحد بازرگانی و مهندسی فروش تماس حاصل فرمایید.

با سلام ضمن عرض تبریک سال جدید ،از کلیه همکاران و متقاضیان برای خرید محصولات فرتی نرس تقا...

1398/01/22