نام محصول : محلول ضد بوته میری فرتی نرس

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Anti-Damping off

قیمت : تماس گرفته شود 26-37175422-071
محلول ضد بوته میری فرتی نرس

توضیحات بیشتر :

محصول ضد بوته میری به عنوان یک محصول ویژه جهت تعدیل بوته میری گیاهچه ها در خزانه و  تولید نشاء قوی از نظر ریشه و شاخساره بکار می رود. این محصول نه تنها باعث کاهش بوته میری بلکه باعث تولید نشاء سالم و همچنین بالا بردن راندمان تولید نشاء در خزانه می گردد. نشاء هایی که با محصول ضد بوته میری تیمار گردیده اند دارای ریشه های قوی تر، شاخساره های ضخیم تر و بهتر می باشند و عملکرد بالاتری تولید می کنند.