گوگرد مایع فرتی نرس

گوگرد مایع فرتی نرس

گوگرد مایع فرتی نرس
وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: 
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل     
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ           
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهpH ﺧﺎك ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎرى 
دور ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت     
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ، ﺑﺎﻏﻰ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى

برای مشاهده فیلم مربوط به محصول روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/yUsLl/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%B3_%28Ferti-Sulfur%29

شماره تماس:
۰۷۱-۳۷۱۷۵۴۲۲-۲۶
شماره همراه: ۰۹۳۸۴۵۴۲۹۳۱