تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی 
به عنوان تولید کننده و کارآفرین برتر کشور 
در حوزه باغبانی ایران
دریافت تندیس طلایی از وزیر علوم و تحقیقات فناوری و معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران 
دانشگاه ارومیه شهریور 1398