7 آذر روز نیروی دریایی مبارک باد.

7 آذر روز نیروی دریایی مبارک باد.

7 آذر روز نیروی دریایی مبارک باد.

واحد روابط عمومی، طراحی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز