ویژگى هاى مویان فرتی نرس

ویژگى هاى مویان فرتی نرس

: ویژگى هاى مویان 
✅افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان
✅کاهش 30 تا 40 درصدي مصرف سموم و کودها
✅ریز نمودن قطرات محلول سموم و کودهاي تهیه گردیده و افزایش اثرگذاري آن ها
✅افزایش مدت اثربخشی سموم و کودها
✅شادابی گل ها و گیاهان
✅بدون اثرات برگ سوزي و بسته شدن روزنه هاي برگ
✅افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي کم آبی، سرما و گرما
✅بدون اثرات زیست محیطی
✅قابل استفاده در تمام فصول و با کلیه سموم و کودها
✅بدون اثر باقیمانده در گیاه
✅تقویت مکانیزم عمل سلول هاي روزنه
✅تهیه شده بر اساس تکنولوژى نانو

آدرس سایت های ما:
🌍Www.pardisproduction.com
🌍Www.nanoseez.com
🌍Www.zistagram.com

☎شماره تماس:
07137175422
07137175426
📱شماره همراه:
09384542931
09210774654