برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه (سرچهان)

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه (سرچهان)

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه "سرچهان /حسامی" با حضور جناب آقای دکتر کرمی و کارشناسان محترم  شرکت پردیس_نانوسیز